1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ඇලුමිනියම් ශක්තිමත් හැච් වර්ගයේ