1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

කොක්කෙන් ඇලුමිනියම් බෝඩ්