1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ප්ලයිවුඩ් සමඟ ඇලුමිනියම් පුවරුව