1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ද්විත්ව සිදුරු හෝ තනි සිදුරු කෝණ හරස් වරහන