1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

හකි තනි නල කදම්භය