1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ජපන් ප්‍රමිතිය