1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ක්වික්ස්ටේජ් පලංචිය