1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

සැහැල්ලු රාජකාරි මුක්කු