1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ඔක්ටගොන්ලොක් සම්මත බර රාජකාරිය