1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

රින්ග්ලොක් ප්‍රමිතිය